walaoweh.... Nice to meet you all! lee chong wei rocks!