English:Chinese mandarin badminton translations

IMGM2807

There are many youtube videos on badminton using mandarin. Let’s face it, trying to understand mandarin is a tricky business. Got a mandarin teacher? He or she might not be familiar with badminton terms.

Perhaps you have difficulty understanding your mandarin speaking coach.  You might be trying to eavesdrop what the coach is saying to his players (picture). Are you a player hoping to do chinese interviews or chat with the fans? You might be a mandarin speaker wondering about the english equivalent of the terms. We hope this list of badminton terms can help you.

Many thanks to Ben Newman in Beijing for the original translations.

Badminton                 羽毛球                 yŭmáoqiú (same as shuttlecock)

doubles                        双打                    shuāngdă
mixed-doubles           混合双打 /混双 hùnhé shuāngdă / hùnshuāng
singles                         单打                    dāndă
partner                        (双打)同伴         (shuāngdă) tóngbàn

game                            局                         jú
match                          场                         chăng

Best of 3 games         三局两胜            sānjú liǎngshèng (three games, two wins)

shuttle                         羽毛球                 yŭmáoqiú
broken shuttle           坏球                     huài qiú
plastic shuttle            塑料羽毛球        sùliào yŭmáoqiú

racket                          羽毛球拍            yŭmáoqiú pāi
handle                         拍柄                    pāi bĭng
racket face                  拍面                    pāi miàn
racket frame               拍框                   pāi kuàng
shaft                             拍柄轴               pāi bĭngzhóu
grip                               握拍的地方      wòpāide dìfang

ascent /going up       上升                   shàngshēng
descent/going down 下降                   xià jiàng

court                             球场                   qiúchăng
net                                 球网                   qiúwăng
net post                        网柱                   wăngzhù
back tramlines            单打端线和双打端线之间的细长地带
dāndă duānxiàn hé shuāngdă duānxiàn zhījiānde xìcháng dìdài
back line                      端线                   duānxiàn
centre line                   中线                   zhōngxiàn
front service line        前发球线           qiánfā qiúxiàn
inside side line           单打边线           dāndă biānxiàn
outside side line         双打边线          shuāngdă biānxiàn
rear service line           后发球线          hòufā qiúxiàn
side tramlines             单打边线和双打边线之间的细长地带
dāndă biānxiàn hé shuāngdă biānxiàn zhījiānde xìcháng dìdài
side line                        边线                   biānxiàn

back court                    后场                   hòuchăng
forecourt                       前场                   qiánchăng
lefthand court area     左场区               zuŏchăng qū
righthand court area  右场区               yòuchăng qū
mid court                      中区                   zhōng qū
service court                发球区               fāqiú qū

singles court                单打球场          dāndă qiúchăng
doubles court              双打球场          shuāngdă qiúchăng
corners of backcourt  后场两角         hòuchăng liǎngjiǎo

doubles service court 双打发球区     shuāngdă fāqiú qū
singles service court   单打发球区     dāndă fāqiú qū

backhand                       反拍 /反手      fănpāi / fǎnshǒu
forehand                        正拍 /正手      zhēngpāi / zhēngshǒu
clear                                高远球             gāoyuănqiú
cross-court                    斜线球             xiéxiànqiú
drop shot                       吊网前球 /吊球 diàowăngqiánqiú / diàoqiú
deep shot                       深球                  shēnqiú
drive                               平抽球              píngchōuqiú
attack/punch clear      平抽高球         píngchōu gāoqiú
half-court shot              半场球             bànchăngqiú
lift                                    近网挑球         jìnwăngtiăoqiú
low shot                          低球                 dīqiú
net shot                        “夹发针”球 / 网球     “jiāfāzhēn”qiú / wăng qiú
passing shot                   超身球            chāoshēnqiú
smash                             扣球 / 扣杀球     kòuqiú / kòushāqiú
winner                            得分球           défēnqiú

Missed shot 没打中 / 没打着 /  没接着      méi dǎzhōng / méi dǎzháo / méi jiēzháo

Slice shot                        切球               qiēqiú

serve                                发球                fāqiú
deep high serve             发高远球        fāgāoyuănqiú
flat service                      发平球           fāpíngqiú
flick                                  甩腕击球       shuāiwănjīqiú
long high serve              发高远球       fāgāoyuănqiú
long serve                       长发球            chángfāqiú
short serve                      短发球           duănfāqiú
return of serve               接发球/回球 / 还击  jiēfāqiú /huíqiú/huánjī
serving position             发球位置        fāqiú wèizhi

let                                      发球擦网后重发 /擦网球   fāqiú cāwănghòu chóng fā / cā wăng qiú

double hit                        连击                 liánjī
foot fault                          脚部犯规         jiăobù fànguī
fault                                  失误                 shīwù
foul hit                             击球犯规         jīqiú fànguī
miss                                  击球未中         jī qiú wèi zhōng
frame shot                       木球                 mù qiú

even number of points  双数分数        shuāngshùfēnshù
odd number of points   单数分数         dānshùfēnshù

change ends                    交换场地         jiāohuàn chăngdì
rally                                   回合                 huíhé

in                                        在界内             zàijiènèi
out                                     在界外 / 不在 / 出界             zàijiè wài / buzài /  chūjie

What’s the score?            比分多少?      bǐfēn duōshao

Coach (noun)                   教练                 jiàoliàn
to train                             训练                   xùnliàn
beginner learner             初(级)学者      chū(jí) xuézhě
intermediate learner     中(级)学者       zhōng(jí) xuézhě
level (of play)                   水平                 shuǐpíng
skill                                    技术                  jìshù
technique                          技巧                  jìqiǎo
action/movement            动作                 dòngzuò
Centre of balance/gravity 重心               zhòngxīn
point of impact (of hitting the shuttle) 击球点 jīqiúdiǎn
footwork                            步法                  bùfǎ
to practice                         练习                  liàn​xí
to be affected by               影响                 yǐngxiǎng

sports centre                   运动中心          yùndòng zhōngxīn
sports hall                        运动场馆          yùndòngchǎng guǎn
badminton hall                羽毛球馆         yǔmáoqiú guǎn

Asian Games                    亚 运会             Yàyùn huì
Olympic games               奥运会              Àoyùn huì