Japan Open / China Open 2006

Oct 10-15, Tokyo, Japan. (5*)
Oct 17-22, Guangzhou, China. (5*)